Obsah

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Příloha knihovního řádu

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace (dále jen knihovna).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 

1/ Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

 

2/ Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu.

 

3/ Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

 

4/ Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě a čase.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel je povinen oznámit knihovně změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje knihovna využívá za účelem lepší komunikace s uživatelem. Uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti jejich zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do jeho přihlášky a dalších dokladů v ní uložených.

Žádost uživatele týkající se ochrany jeho osobních údajů knihovna vyřizuje bez odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu roční registrace a dvou následujících běžných roků.
Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, nemá-li vůči knihovně žádný neuhrazený dluh a nepřeje si dále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel má právo požádat
o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v automatizovaném knihovním systému jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů, tzv. anonymizací. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle spisového a skartačního řádu provozovatele a jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem mají pouze zaměstnanci knihovny, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních povinností. Osobní údaje knihovna uchovává v databázi automatizovaného knihovního systému. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se uživatel knihovny může obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasnosti.

Budeme však rádi, když se s podnětem vztahujícím se k ochraně Vašich osobních údajů obrátíte nejdříve

na nás:

e-mail: vedouci@knihovna-jirkov.cz
tel. 474 654 007