Obsah

Knihovní řád

 

I. Všeobecná ustanovení
 1. Knihovní řád upravuje vzájemné vztahy mezi Městskou knihovnou v Jirkově (dále jen MěK) a jejími čtenáři a uživateli.
   

 2. Knihovna poskytuje svým čtenářům výpůjční, informační a bibliografické služby. Je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům a databázím.
   

 3. Základní služby jsou poskytovány za jednorázový roční poplatek (platí na jeden běžný rok). Speciální služby jsou hrazeny zvlášť. Výše poplatků za služby jsou uvedeny v ceníku.
   

 4. Uvedené služby se poskytují v oddělení pro děti a mládež, v oddělení pro dospělé a v internetové studovně.

 II. Čtenáři
 1. Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát občan České republiky, cizí státní příslušník nebo organizace zaregistrováním, zaplacením poplatku a přijetím čtenářského průkazu.
   

 2. Čtenářský průkaz se vystavuje:

  • občanům České republiky starším patnácti let po předložení platného osobního dokladu (občanského průkazu nebo pasu),

  • občanům České republiky mladším patnácti let po předložení studijního průkazu (žákovské knížky) a po předložení písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce,

  • cizím státním příslušníkům po předložení platného osobního dokladu (pasu).
    

 3. Platnost průkazu je vymezena na dobu určitou a je nutné ji ve stanovených lhůtách po zaplacení příslušného poplatku prodlužovat.
   

 4. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména, bydliště a ztrátu čtenářského průkazu. Po oznámení ztráty knihovna průkaz zablokuje a vystaví průkaz nový. Za dokumenty půjčené do této doby na původní průkaz zodpovídá uživatel až do jejich vrácení knihovně.
   

 5. Průkaz uživatele knihovny slouží jako doklad pro styk uživatele s knihovnou, čtenář jej předkládá při každé návštěvě knihovny. Průkaz umožňuje držiteli využívat veškerých služeb knihovny.
   

 6. Čtenářský průkaz je nepřenosný, tzn. nemohou jej využívat rodinní příslušníci nebo známí čtenáře.
   

 7. Městská knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje čtenářů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě státního majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna zodpovědnými pracovníky oddělení knihovny a garantována městskou knihovnou.
   

 8. Čtenář svým podpisem přihlášky potvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem a bude jej dodržovat. Tímto zároveň uděluje podle  Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 GDPR knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 7.
   

 9. Uživatel, který poruší Knihovní řád knihovny, k jehož dodržování se svým podpisem na přihlášce zavázal, může být zbaven práva užívat jejích služeb na dobu určitou nebo trvale. Stejnému nebezpečí se vystavuje i uživatel, který svým nevhodným chováním obtěžuje ostatní čtenáře nebo personál knihovny.

 

 III. Výpůjční služby
 1. Knihovna zpřístupňuje a půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.
   

 2. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla čtyři týdny. Maximální počet půjčovaných dokumentů stanoví vedoucí oddělení podle druhu materiálů.
   

 3. Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem, může si uživatel před uplynutím výpůjční lhůty požádat (dvakrát po sobě) o jeho prodloužení (lze i telefonicky, e-mailem nebo písemně).
   

 4. Knihy ze studovny se půjčují pouze prezenčně.
   

 5. Výpůjčku cenných knih čtenář potvrzuje podpisem.
   

 6. Je-li požadovaný dokument vypůjčen, může čtenář požádat o jeho rezervaci. Jestliže si čtenář nevyzvedne zamluvený dokument ve stanoveném termínu (termín je uveden na oznámení o rezervaci nebo jej stanoví knihovník), je tento dokument postoupen dalšímu čtenáři. Dokument je rezervován a zapůjčen v pořadí, v němž si čtenáři o jeho rezervaci požádali.
   

 7. Není-li požadovaný dokument ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat jeho zapůjčení z jiné knihovny. Dokumenty nevyzvednuté v určeném termínu se vracejí zpět. Termín je uveden na oznámení o meziknihovní výpůjční službě (dále jen MVS) nebo jej stanoví knihovník. Tato služba je zpoplatněna, viz Ceník.
   

 8. Čtenář je povinen vrátit půjčený dokument ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, knihovna účtuje poplatek z prodlení, viz Ceník. Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení půjčených dokumentů, může však uživatele upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky. Čtenář je povinen zaplatit poplatek za opožděné vrácení bez ohledu na to, zda mu byla doručena upomínka či nikoliv. Povinnost zaplatit tento poplatek vzniká dnem, který následuje po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a je odstupňován, viz Ceník. Připadá-li poslední den stanovené výpůjční lhůty na den, ve kterém je knihovna zavřená, může být výpůjčka vrácena během prvního dne po tomto dni. Jestliže čtenář na upomínky nereaguje, bude vrácení dokumentů vymáháno právní cestou.
   

 9. Před převzetím výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované dokumenty a zjištěné závady ihned nahlásí pracovníkům oddělení. V případě, že je neohlásí, zodpovídá za všechny závady zjištěné na dokumentu při jeho navrácení a je povinen uhradit náklady spojené s uvedením dokumentu do původního stavu.
   

 10. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Nese odpovědnost za to, že vypůjčený materiál vrátí ve stavu, v jakém jej převzal.
   

 11. Čtenář je povinen hlásit poškození nebo ztrátu půjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou dokument nahradit. Knihovna může přijmout jako náhradu jiný výtisk publikace, vázanou kopii nebo jinou publikaci, kterou knihovna určí, nebo finanční náhradu, která může být až pětinásobkem ceny dokumentu + poplatek za knihovnické zpracování. Při stanovování náhrady se vychází z ceny, kterou měl dokument pro knihovnu v době ztráty nebo poškození (viz Občanský zákoník, § 443).
   

 12. Při částečném poškození publikace může knihovna omezit svůj nárok na cenu kopie poškozené části, za převazbu apod.
   

 13. Čtenář, který je postižen infekční chorobou nebo se v jeho okolí infekční choroba vyskytuje, je povinen knihovně tuto skutečnost oznámit. Po dobu trvání choroby se těmto čtenářům služby neposkytují.

 

 IV. Elektronické služby
 1. Knihovna nabízí čtenářům možnost využití počítačů pro tyto účely:

  • vyhledávání v interních databázích,

  • využívání webových stránek Internetu, elektronické pošty a dostupných databází.
    

 2. Uživatel (čtenář) nahlásí pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce s počítačem.
  Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
   

 3. Uživatelé si mohou předem zamluvit práci na počítači (i telefonicky). Při nedodržení objednaného termínu rezervace odpadá.
   

 4. V případě, že to dovolují licenční aj. podmínky využívání jednotlivých zpřístupněných zdrojů, může si uživatel vytisknout výsledky své práce za stanovený poplatek.
   

 5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.
   

 6. Uživatel nesmí:

  • nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory,

  • provádět jakékoliv změny programů – nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software,

  • resetovat nebo vypínat počítač,

  • vědomě narušovat práci ostatních uživatelů.
    

 7. Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

Příloha knihovního řádu:  Poučení o ochraně osobních údajů


 


 

V Jirkově 1. 5. 2022

Lukáš Marek, ředitel org.