Obsah

 

Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů

 

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobními údaji jsou v podmínkách knihovny zejména identifikační údaje čtenářů a uživatelů knihovny nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním

a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, statistické údaje, údaje služební, účetní a právní.

 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány k těmto účelům:

 

- ochrana majetku, zejména knihovního fondu

 

- poskytování kvalitních služeb čtenářům

 

- evidence všech transakcí čtenářů, evidence výpůjček

 

- statistické výkazy a hodnocení činnosti knihovny

 

- naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména knihovním zákonem 257/2001 Sb. a zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

 

Knihovna zpracovává tyto osobní údaje:

 

- jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození registrovaných čtenářů; žadatel

o registraci je povenen je uvést a strpět jejich zpracování

 

- další kontaktní údaje: akademický titul, kontaktní adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu; tyto údaje žadatel nemusí uvádět

 

- údaje pro statistické účely: vzdělání, povolání; tyto údaje žadatel nemusí uvádět

 

- služební údaje: údaje o čtenářských průkazech čtenáře, o předmětu a čase provedení a ukončení absenční či prezenční výpůjčky, o rezervaci knihovní jednotky, o historii výpůjček, o upomínání nevrácené knihovní jednotky

 

- účetní údaje: údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu, čase a dalších sounáležitostech podle §11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví

 

 

Osobní údaje čtenáře uchovává knihovna

 

- na originálních písemnostech, kterými jsou přihláška čtenáře a účetní doklady; tyto písemnosti jsou uchovávány v zamčených skříních a v prostorách, kam je zamezen přístup nepovolaných osob

 

- v počítačových databázích (automatizovaný knihovní systém), kde je přístup k datům chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých pracovníků knihovny; data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

 

 

Likvidace osobních údajů

 

Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt regitrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá ke knihovně žádný dluh. Osobní údaje knihovna likviduje i bez žádosti, uplynuly-li od konce posledního registračního období 2 roky. Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě se likvidují skartací těchto listin. Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů, tzv. anonymizací. Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

 

 

Tato směrnice platí od 1. 1. 2011.